Документа

Правилници, програми, решења и одлуке

Правилник о раду


Пречишћен текст Правилника о организацији и систематизацији радних места у установи


Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места


Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених


Правилник о понашању


Правилник о пријему и отпусту корисника дневних услуга социјалне заштите


Правилник о платама, накнадама и другим примањима запослених (пречишћен текст) 


Правилник о службеној, заштитној и радној одећи и обући запослених


Правилник о канцеларијском пословању


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Установи „Ласта“ Ковин


Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуновоственим политикама у Установи за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин


Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем


Одлука о попису и образовању Комисије за попис имовине и обавеза за 2023. годину


Одлука о попису и образовању Комисије за попис имовине и обавеза са стањем надан 31.12.2022. године


Решење о годишњем попису имовине и обавеза Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин и образовању Комисија за попис за 2022. годину


Решење о образовању централне комисије за  попис имовине и обавеза Установе Ласта за 2022. годину 


 Правилник о безбедности и здрављу на раду и утврђивању права, обавеза и одговорности свих запослених у области безбедности и здравља на раду


Правилник о коришћењу службених мобилних телефона и картица


Правилник о трошковима репрезентације


Правилник о условима и начину коршћењу службених возила и платних картица за гориво


 Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад


План обуке запослених за услугу дневни боравак


 Правилник о финансијском управљању и контроли