Документа

Правилници, решења и одлуке

Правилник о раду


Правилник о организацији и систематизацији радних места у установи


Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места


Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених


Правилник о понашању


Правилник о пријему и отпусту корисника дневних услуга социјалне заштите


Правилник о платама, накнадама и другим примањима запослених


 Прва измена Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених


Правилник о службеној, заштитној и радној одећи и обући запослених


Правилник о канцеларијском пословању


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Установи „Ласта“ Ковин


Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуновоственим политикама у Установи за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин


Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем


Одлука о попису и образовању Комисије за попис имовине и обавеза са стањем надан 31.12.2022. године


Решење о годишњем попису имовине и обавеза Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин и образовању Комисија за попис за 2022. годину


Решење о образовању централне комисије за  попис имовине и обавеза Установе Ласта за 2022. годину