Дневни боравак

О УСЛУЗИ


Дневни боравак за особе са сметњама у развоју је услуга социјалне заштите из групе дневних услуга у заједници.

Право на коришћење услуга Дневног боравка имају деца, млади и одрасли  лаке, умерене, теже и тешке интелектуалне ометености, као и вишеструко ометена лица и лица из спектра аутизма, узраста од 6 до 50 година.

Услуга је доступна свим корисницима у периоду од 8-16 часова радним данима, а пружалац услуге усклађује радно време са потребама и могућностима корисника.

Услуга Дневног боравка обухвата превоз,  дневно физичко збрињавање, превентивну здравствену заштиту и негу корисника, исхрану као и васпитно - образовни рад са корисницима који је прилагођен узрасту и њиховим могућностима, радно окупационе и рекреативне активности, социјализација у отвореној средини, сарадњу са родитељима и психосоцијалну подршку породици као и рекреативне активности ван места становања.

Кроз услугу Дневног боравка корисници у организованом окружењу и уз потребни надзор, задовољавају развојне потребе, стичу и развијају животне вештине, личну и друштвену одговорност ради развоја самосталности, социјалних, сазнајних и других важних функција. Такође и развијање радних, културних, хигијенских и осталих навика корисника.

Услугом Дневног боравка реализује се позитивно и конструктивно искуство боравка изван породице, а члановима породице слободно време за бављење радним и другим активностима.

Услуга Дневног боравка се реализује кроз осмишљене програме, у планираним и ограниченим временским периодима.

Сврха услуге је осамостаљивање, укључивање корисника у свакодневни друштвено-забавни живот, пружање подршке родитељима – старатељима као и унапређивање квалитета живота корисника и њихових породица уз одржавање јединства породице.

Активности услуге подразумевају превентивну здравствену заштиту корисника, самопослуживање, рад у домаћинству, радно-окупационе активности, спортске активности и остале активности које су од значаја за кориснике.

Избор активности: рад на когнитивним, социо-емоционалним, практичним, графомоторним и  моторним компетенцијама, физичким способностима, рад на личној самосалности, говорно-језичким способностима, рад на проблематичном понашању као и рад на развоју и очувању осталих способности. Као и радионице из области :

-домаћинства

-креативне

-музичко – ритмичке радионице.

Активности услуге усмерене су на развијање и очување потенцијала корисника односно припрема корисника за самосталан живот и у потпуности су усклађене са карактеристикама корисника групе, капацитетима корисника и индивидуалним планом рада.

Објекат Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „ ЛАСТА“ Ковин подразумева: учионицу, дневни боравак, кухињу са трпезаројом прилагођену потребама корисника, фискултурну салу, собу за одмор, собу за индивидуални рад са корисницима, једно купатило за негу и хигијену корисника и два тоалета за кориснике, канцеларију за финансијске и административне послове, канцеларију за психолога као и канцеларју за руководиоца.

ПРОГРАМ РАДА


Програм рада Дневног боравка подразумева:

 • РИТАМ РАДА
 • ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕТМАН
 • РАДНО-ОКУПАЦИОНУ ТЕРАПИЈУ
 • ПРЕВЕНТИВНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТА
 • ПСИХОСОЦИЈАЛНУ ПОДРШКУ

РИТАМ РАДА


Ритам рада Дневног боравка подразумева:

8.00-9:10 – долазак и прихватање корисника (медицинска сестра, стручни радник)

9:10- 9:30- припрема за доручак и  доручак

9:30- 9:50- брига о себи (медицинска сестра)

9:30- 10:30- јутарње вежбе (физиотерапеут)

10:30- 12:10- радна окупација ( креативна, музичка радионица, радионица за домаћинство)

12:10-13:00- припрема за ручак и ручак (медицинска сестра, стручни радник)

13:00- 13:30- одмор и време за дружење

13:40- 14:30- поподневна радионица ( групни рад /индивидуални рад)

14:30- 15:00- распремање и чишћење боравка

15:00- припрема за одлазак и одлазак кући (медицинска сестра, дежурни стручни радник)

Корисници долазе од 8:00, следи преобување и понављамо који је дан, датум, годишње доба, доба дана и како је време напољу.

Обавезан део

8.00-9:10 – долазак и прихватање корисника (медицинска сестра,дежурни стручни радник)

9:10- 9:30- припрема за доручак и  доручак

9:30- 9:50- брига о себи (медицинска сестра)

12:10-13:00- припрема за ручак и ручак (медицинска сестра, стручни радник)

14:30- 15:00- распремање и чишћење установе

15:00- припрема за одлазак и одлазак кући (медицинска сестра, дежурни дефектолог/психолог)

Избор активности

 • Рад на практичним компетенцијама
 • Рад на когнитивним компетенцијама
 • Рад на социјалним компетенцијама
 • Рад на психосоцијалном развоју
 • Реедукација психомоторике
 • Рад на личној самосталности (сви)
 • Рад на графомоторним вештинама ( дефектолог)
 • Рад на говорно-језичком развоју (дефектолог)
 • Рад на проблематичном понашању (дефектолог, психолог)
 • Рад на физичким способностима ( физиотерапеут)
 • Радна окупација
 • Спортско рекреативне активности
 • Културно забавне активности
 • Васпитно-образоване активности

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕТМАН


ДЕФЕКТЛОШКИ ТРЕТМАН

Главни циљ дефектолошког третмана у раду са корисницима јесте очување постојећих и унапређивање очуваних способности, знања и вештина.

Дефектолози пружају саветодавни рад са  родитељима, наставницима, васпитачима/учитељима и другим старатељима корисника.

Дефектолози су задужени за превенцију, дијагностику и третман поремећаја у развоју, пре свега:

-           У когинитивном развоју

-           У социо-емоционалном развоју

-           У  моторичком развоју

-           У сензо-моторичком развоју

-           У говорно-језичком развоју кроз индивидуални и групни  приступ корисницима, у складу са индивидуалним планом и потребама корисника

-           првенцију непожељног облика понашања.

РАДНО-ОКУПАЦИОНИ ТЕРАПИЈА


Радно- окупациони третман спроводи се кроз радионице које су организоване према унапред одређеном програмском садржају.

Кроз радионице је обухваћен: рад у домаћинству, креативне и музичке радионице.

Њихов циљ је побољшање психомоторних способности, усмеравање и одржавање пажње, креативности и маште,мотивације, социјализације, оспособљавање за користан и задовољавајућ живот, са максималним нивоом независности.

Кроз свакодневне животне активности које обављамо, које подразумевају вођење бриге о себи али и уживање у животу уздижемо кориснике као равноправне чланове друштва.

ПРЕВЕТИВНО-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА


Спроводи се свакодневно у Дневном боравку. Подразумева обезбеђивање личне хигијене корисника, праћење и контролу здравственог стања корисника, медицинску интервенцију и пружање прве помоћи као и обраћање медицинским установама у случају ургентних стања корисника.

Активности превентивне здравствене заштите у Дневнном боравку спроводи медицинско особље према програму превентивне здравствене заштите.

ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОДРШКА


Психосоцијална подршка обухвата све активности којима се одговара на психолошке и социјалне потребе појединаца. Циљ психосоцијалне подршке је добробит појединца, породице и заједнице.

Психолошка подршка родитељима деце са сметњама у развоју је важна јер помаже родитељима да се растерете и да имају особу од поверења која ће их саслушати са пуном пажњом и стручно посаветовати уколико је то потребно. Такође, отвориће се простор за размишљање и размену мишљења што ће код родитеља пробудити креативност и створити нове идеје о томе како могу да буду подршка себи и својој деци.

У процесу психосоцијалног оснаживања, родитељи деце са сметњама у развоју могу да препознају своје васпитне моделе, да их коригују онда када је то потребно, да науче да пруже подршку деци али и да знају да успоставе границе које су неопходне за осамостаљивање детета. Једнако је важно да се родитељима помогне да испоље своје фрустрације, страхове, збуњеност и анксиозност.

Психосоцијална подршка родитељима и деци са сметњама у развоју помаже у превазилажењу могућих развојних тешкоћа и подстиче их да увиде и да се ослоне на своје потенцијале и креативност, и на тај начин да се лакше суочавају са евентуалним дискриминишућим реакцијама средине. То је јако важно због јачања поверења у себе и свет око себе.