Лични пратилац детета

О УСЛУЗИ


Установа за пружање дневних услуга социјалне заштите „ ЛАСТА“ је почела са пружањем услуге „ Лични пратилац детета“  у  јануару 2022. године. Тренутно ова услуга има 21 личног пратиоца који су радно ангажовани.

Услуга је намењена деци и ученицима којима је због здравствених проблема, телесног инвалидитета или вишеструких потешкоћа потребна додатна подршка за задовољење основних потреба у свакодневном животу.

Услуга лични пратилац детета је доступна деци и ученицима под условом да су укључени у васпитно - образовним установама односно школама до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе током целодневне наставе, продуженог боравка, ван наставних активности, извођења наставе у природи, излета, екскурзија, одмора и сл.

Лични пратиоци су људи који раде са корисницима и пружају услуге из области социјалне заштите. Лични пратилац није исто што и педагошки асистент и његов посао није помоћ у учењу већ помоћ детету да се укључи у друштво и све доступне друштвене садржаје.

KРАТАК ОПИС


На основу захтева родитеља / старатеља, а према мишљењу интерресорне комисије која предлаже овај вид додатне подршке, родитељ/ старатељ и пружалац услуге заједно бирају личног пратиоца из круга предложених и ангажованих особа, у складу са Правилником о личним пратиоцима детета и ученика.

Услуга лични пратилац се обавља према индивидуалном плану подршке појединачно за сваког корисника коме је овај вид подршке дат.

Лични пратилац мора да испуњава следеће услове:

 1. Да је држављанин Републике Србије
 2. Да има пријављено пребивалиште на територији општине Ковин
 3. Да је незапослено лице на редовној евиденцији НСЗ
 4. Да има најмање средње образовање
 5. Да се против њега не води истрага, кривични поступак, или да није осуђиван за кривична дела за која је предвиђена казна затвора од најмање шест месеци
 6. Да поседује адекватно лекарско уверење ( психичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима)
 7. Да није члан породичог домаћинства у коме живи корисник, сродник у правој линији као ни брат и сестра, односно брат и сестра по оцу или мајци корисниика услуге
 8. Да је прошао акредитовану обуку програма за личног пратиоца или да да писмену изјаву да ће проћи ту обуку
 9. Да има извод из МКР.

Приликом припружања услуге, лични пратилац ће поступати у складу са следећим принципима:

 • Индивидуална подршка
 • Поштовање права детета
 • Поштовање породичних опредељења и стилова живота
 • Сарадња са породицом и другим актерима у дететовом животу
 • Поштовање приватности детета и породице
 • Безбедност и сигурност детета.

Циљ пружања услуге личног пратиоца је повећање самосталности и осамостаљивање корисника, подстицање развоја постојећих капацитета корисника као и социјализација у сваком смислу.

На овај начин се отвара могућност лакшег укључивања у вршњачку групу као и укључивање у ширу друштвену заједницу.